ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها تا پایان سال نخست برنامه ششم

تعداد مددجویان کمیته امداد ایلام ۱۵ درصد کاهش یافت
مهر نوشت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها تا پایان سال نخست برنامه ششم توسعه خبر داد.

تعداد مددجویان کمیته امداد ایلام ۱۵ درصد کاهش یافت