توضیح سخنگوی دولت درباره تامین بودجه مطالبات فرهنگیان

تعداد روستاهایی که تا پایان سال گاز رسانی خواهند شد
سخنگوی دولت درباره محل تامین بودجه مطالبات فرهنگیان که در ماه گذشته پرداخت شد، توضیح داد.

تعداد روستاهایی که تا پایان سال گاز رسانی خواهند شد