آموزش نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث دارد

تعامل مردم و مسئولان برای کاهش خشونت
معاون مدیرکل بحران استانداری مرکزی گفت: آموزش نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث دارد.

تعامل مردم و مسئولان برای کاهش خشونت