خداحافظی ترکی از دنیای داوری

تصویر خارق‌العاده از شفق قطبی در نروژ
داور مشهدی فوتبال ایران خداحافظی کرد.

تصویر خارق‌العاده از شفق قطبی در نروژ