برای کاهش آلودگی هوا هر فردی چه نقشی دارد؟

تصویری از جشن تولد گتوسو در اردوی پرسپولیس!
سرهنگ مرادی *

تصویری از جشن تولد گتوسو در اردوی پرسپولیس!