تنها انتخاب بختیار احتمالا ۶۰۰ میلیون می‌ارزد!

تصویری از جدیدترین شیرین‌کاری آقای خاص فوتبال
بختیار رحمانی برای نیم‌فصل بعدی به فولاد خوزستان برمی‌گردد.

تصویری از جدیدترین شیرین‌کاری آقای خاص فوتبال