حل مشکلات بر زمین مانده معلولان فارس همچنان در حد شعار!

تصویری از بوسه زیدانِ پسر بر توپ طلای پدر
«خبرجنوب» نوشت: حل مشکلات بر زمین مانده معلولان فارس همچنان در حد شعار باقی مانده و هنوز هم از سوی بیشتر افراد، تنها ارگان مسئول برای رفع این مسایل، بهزیستی قلمداد می شود.

تصویری از بوسه زیدانِ پسر بر توپ طلای پدر