پیشنهاداجرایی ۲۵۰۰ طرح نیمه تمام به بخش خصوصی

تصاویر |چغندر اینگونه شکر می‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به دنبال درآمد نیست

تصاویر |چغندر اینگونه شکر می‌شود