تصاویر | رنگین‌کمان مدادها‎

تصاویر | پذیرایی از مرغان دریایی به رسم بوشهری‌ها
تصاویر زیر محمد صالح عبدالصمدی، مجموعه‌دار مدادهای رنگی 77 ساله از سنندج را نشان می دهد.

تصاویر | پذیرایی از مرغان دریایی به رسم بوشهری‌ها