شعر، عرفان و حکمت ایرانی

تصاویر | وقتی اشک امان آتش‌نشانان را می‌گیرد
حکمت ها در ادبیات فارسی نهفته است که قرن ها از آن غافل بوده اند.

تصاویر | وقتی اشک امان آتش‌نشانان را می‌گیرد