کرج نیازمند تخصص گرایی در پارلمان شهری

تصاویر | موزه‌ای با نام نقاش مشهور دوره صفوی در تهران
از جمله مهمترین مسائل و معظلات مربوط به شوراها، ورود برخی افراد غیر متخصص به شوراست که به ناکارآمدی شورا و در نتیجه عقب ماندگی آن شهر منجر خواهد شد.

تصاویر | موزه‌ای با نام نقاش مشهور دوره صفوی در تهران