احتیاط درسیاست،شتاب در دیپلماسی

تصاویر | قاب‌های آسمانی؛ فرزندان آسمانی
نکار واقعیت کمکی به ما درفهم نهایی چرایی موضوعات نمی کند. پذیرش واقعیت دیدگاهی محافظه کارانه نیست. بلکه صرفا ایده یی واقع گرایانه در برابر پروژه تزریق رادیکالیزم به بدنه سیاست و دیپلماسی است.در پس تحولات خونین چند سال اخیر سوریه اکنون به نظر می رسد طرف های جنگ در برابر شرایط متفاوتی قرار گرفته اند که احتمالا ناشی از ادراک ترمیم شده آنهاست.

تصاویر | قاب‌های آسمانی؛ فرزندان آسمانی