اجرای 608 طرح تحقیقاتی در بخش کشاورزی اردبیل

تصاویر | فصل برداشت نمک در قم
تسنیم نوشت: در چهار سال گذشته 608 فقره طرح تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف زراعی و باغی، علوم دامی، جنگل و مرتع و حفاظت خاک و آبخیزداری در استان اردبیل اجرا شد.

تصاویر | فصل برداشت نمک در قم