تصاویر | تحویل گروگان آزاد شده به خانواده

تصاویر | فرش قرمز بنگلادشی‌ها برای کارگران | مزارع فلفل قرمز بنگلادش‎ را ببینید
نیما جوان ٢٥ ساله کرمانی که به اشتباه ربوده شده بود پس از ٢٠ روز آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

تصاویر | فرش قرمز بنگلادشی‌ها برای کارگران | مزارع فلفل قرمز بنگلادش‎ را ببینید