برابرى یورو و دلار در سال ٢٠١٧

تصاویر | عروسی ترکمن‌ها با لباس‌های صدرنگ و هزار نقششان
مرتضی ایمانی راد*

تصاویر | عروسی ترکمن‌ها با لباس‌های صدرنگ و هزار نقششان