ایجاد زمینه اشتغال 300 نفر در پایین دست سد کمندان

تصاویر | صحن علنی مجلس با حضور ۲۰۴ نفر از نمایندگان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از ایجاد زمینه اشتغال 300 نفر در پایین دست سد کمندان ازنا خبر داد

تصاویر | صحن علنی مجلس با حضور ۲۰۴ نفر از نمایندگان