علت اصلی گرانی گوشت چه بود؟

تصاویر | رقابت سوسک‌های شاخدار در تایلند‎
ایرنا نوشت:معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی علت اصلی گرانی گوشت قرمز در بازار را حضور دلالان و واسطه گران برشمرد.

تصاویر | رقابت سوسک‌های شاخدار در تایلند‎