حق آزادی بیان برای همه شهروندان محفوظ است

تصاویر | رخت‌شوی‌خانه زنجان
همه شهروندان حق دارند از آزادی بیان، ارتباطات و اطلاعات برخوردار باشند. این حق شهروندی مورد تصریح قانون اساسی نیز است.

تصاویر | رخت‌شوی‌خانه زنجان