قطب‌الدین صادقی:‌ تئاتر به بازی ذهنی و فردی هنرمندان تبدیل شده است

تصاویر | جلسه درس خارج فقه رهبر انقلاب
قطب‌الدین صادقی معتقد است امروزه در پیوند با مسایل اجتماعی ضعیف شده‌ایم و در این وضعیت، هنر تئاتر نیز به جای استفاده از ابزار نمایش، به بازی ذهنی و فردی هنرمندان تبدیل شده است.

تصاویر | جلسه درس خارج فقه رهبر انقلاب