برخورد بدون اغماض بورس با متخلفان

تصاویر | امضای تفاهم نامه نفتی با شرکت پتروناس
میزان نوشت:از ابتدای سال 95 تاکنون نزدیک به 500 گزارش تخلف جدید توسط واحدهای نظارتی سازمان و بورس ها به کمیته رسیدگی به تخلفات واصل شده و این کمیته در این مدت 9788 تصمیم اعم از قرار و حکم صادر کرده است.

تصاویر | امضای تفاهم نامه نفتی با شرکت پتروناس