ناامیدی بازارهای آسیا از آمارهای آمریکا

تصاویر | از صداپیشه جناب‌خان تا عروسک‌گردان پسرعمه‌زا در «بهمن کوچیک»
بازارهای آسیا از آمارهای اشتغال زایی آمریکا ناامید شدند و به همین ترتیب با افت قیمت ها رو به رو شدند.

تصاویر | از صداپیشه جناب‌خان تا عروسک‌گردان پسرعمه‌زا در «بهمن کوچیک»