اولین بارش بزرگ پاییزی ایلام در راه است

تشویق مکرر معاون روحانی در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو /دولت و ملت ایران شریک غم مردم کوبا هستند
اولین بارش بزرگ پاییزی ایلام با تاخیر زیادی نسبت به پارسال در راه است.

تشویق مکرر معاون روحانی در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو /دولت و ملت ایران شریک غم مردم کوبا هستند