سیدعلی خمینی چگونه امام را غافلگیر می‌کرد؟

تشریح روح تروریسم توسط یک فیلسوف
جماران خاطره ای را به نقل از سیدرحیم میریان از اعضای دفتر امام خمینی را درباره رابطه امام با سیدعلی خمینی نوه شان را منتشر کرده است.

تشریح روح تروریسم توسط یک فیلسوف