رئیس اجرایی امروز کشور به تماشای بازی تیم ملی نشست

تساوی ایران و چین در نیمه اول/ شاگردان لیپی فعلا قسر در رفتند
عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در غیاب رئیس جمهور روحانی، به تماشای بازی تیم ملی رفت.

تساوی ایران و چین در نیمه اول/ شاگردان لیپی فعلا قسر در رفتند