اصغر همت «بر پهنه چشمان مغربیت» را افتتاح می‌کند

ترس بزرگان سیاسی از سپردن امور به دست نسل جدید
نمایش «بر پهنه چشمان مغربیت» از یک‌شبنه هشتم اسفند در خانه نمایش روی صحنه می‌رود.

ترس بزرگان سیاسی از سپردن امور به دست نسل جدید