تصاویر | ادامه آواربرداری در پلاسکو؛ هیچ خبری از مفقودان نیست

ترامپ گوشی اندرویدی خود را با یک گوشی سِری عوض کرد
عملیات آواربرداری از حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو همچنان ادامه دارد.

ترامپ گوشی اندرویدی خود را با یک گوشی سِری عوض کرد