آنچه برجام به صنعت نفت هدیه داد

ترامپ: پیشرفت قابل توجهی در روابط با چین صورت گرفته است
اسدالله قره خانی الوستانی *

ترامپ: پیشرفت قابل توجهی در روابط با چین صورت گرفته است