دستورات ویژه زنگنه پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان

ترامپ پشت در است!
مهر نوشت:معاون وزیر نفت از دستورات ویژه وزیر نفت به منظور تامین پایدار و مطمئن سوخت مایع نیروگاه ها و صنایع شمال شرق کشور پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان به ایران خبر داد.

ترامپ پشت در است!