استقرار تفنگداران دریایی آمریکا در استرالیا

ترامپ فرمان اجرایی جدید را امضا کرد
مهر نوشت: نخستین گروه از تفنگداران دریایی آمریکا برای «آمادگی جهت جنگ» علیه کره شمالی در بندر «داروین» استرالیا مستقر شدند.

ترامپ فرمان اجرایی جدید را امضا کرد