همراهی مجلس با دولت اشتباه برداشت نشود

ترامپ دادستان نیویورک را اخراج کرد
سمیه محمودی*

ترامپ دادستان نیویورک را اخراج کرد