چهار خاطره شخصی سعید حجاریان از آیت‌الله هاشمی/ ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت …

ترامپ با اقتصاد آمریکا چه خواهد کرد؟
سعید حجاریان طی یادداشتی در هفته نامه صدا به بیان خصوصیات اخلاقی و خاطرات مشترک با آیت الله هاشمی پرداخته است.

ترامپ با اقتصاد آمریکا چه خواهد کرد؟