پرسپولیس در آسیا صدرنشین شد!

تدارک تلویزیون در شب چهارشنبه آخر سال
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا صدرنشین گروه خود شد.

تدارک تلویزیون در شب چهارشنبه آخر سال