روایت نهاوندیان از گام دیگر دولت یازدهم در راستای تعامل سازنده با جهان

تخریب سنگ قبر یکی از بزرگان موسیقی
محمد نهاوندیان رئیس دفتر، رئیس جمهور طی یادداشتی به سفر روحانی به سه کشور قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان پرداخته و آن را گاهی مثبت در راستای تعامل سازنده با جهان دانسته است.

تخریب سنگ قبر یکی از بزرگان موسیقی