وضعیت مصدومین مینی‌بوس واژگون شده رضایت بخش است

تحولات درآمدهای گمرک پس از اجرای سامانه
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: حال عمومی مصدومین واژگونی مینی بوس رضایت بخش است

تحولات درآمدهای گمرک پس از اجرای سامانه