نخستین جشنواره موسیقی ” ناصریا ” به کار خود پایان داد

تحلیل شمخانی از بازگشت گروه‌های مسلح به میز مذاکره و پذیرش شروط آتش‌بس در سوریه
نخستین جشنواره موسیقی ” ناصریا” با معرفی برگزیدگان در بندرعباس به کار خود پایان داد.

تحلیل شمخانی از بازگشت گروه‌های مسلح به میز مذاکره و پذیرش شروط آتش‌بس در سوریه