دستورالعمل برگزیت به تصویب سران اتحادیه اروپا رسید

تحلیل انتقادی «اشتغال از طریق توریسم»
مهر نوشت: رئیس شورای اروپا دقایقی پیش از تصویب دستورالعمل «برگزیت» در نشست امروز سران این اتحادیه خبر داد.

تحلیل انتقادی «اشتغال از طریق توریسم»