قیمت میوه در آستانه شب یلدا

تحقق توسعه متوازن روستاها با ارتقای سرعت و کیفیت پروژه های عمرانی
تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان از فراوانی میوه در میدان بزرگ خبر داد و نوشت: تنها مسئله وضعیت پرتقال و ماندگاری آن به دلیل سرمازدگی است.

تحقق توسعه متوازن روستاها با ارتقای سرعت و کیفیت پروژه های عمرانی