جای خالی مسی در این تصویر که ناراحتی CR7 را در پی داشت

تجلیل برای یک عمر درخشش فوتسالی فالکائو و پخش تصویر تجلیل ایرانی از او
لیونل مسی غایب مراسم بهترین‌های فیفا است.

تجلیل برای یک عمر درخشش فوتسالی فالکائو و پخش تصویر تجلیل ایرانی از او