ایتالیایی هـا برای مرمت 27 خـانه تاریخی شیـراز آستین بالا زدند

تجار فارس از بازار قطر بیرون رانده شدند
«خبرجنوب» نوشت: مدیر پایگاه بافت تاریخی شیراز از تصویب تهیه طرح جامع مرمتی 27 خانه تاریخی توسط ایتالیایی ها خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شد گروه ایتالیایی به عنوان نمونه طرح مرمتی 27 خانه میراث فرهنگی در گذر حاج زینل بافت تاریخی شیرازرا طی دو تا سه ماه تهیه نماید.

تجار فارس از بازار قطر بیرون رانده شدند