نگاهی نشانه شناختی به «فروشنده» / تابوتی برای یک عشق

تایید رابطه تیره بین رحمتی و منصوریان!
فیلم «فروشنده» مثل دیگر آثار اصغر فرهادی، از نشانه‌ها استفاده بجا و بسیار مناسبی کرده است.

تایید رابطه تیره بین رحمتی و منصوریان!