پولدارهای اروپایی پولدارتر شدند

تاکید مدیر کل فنی حرفه ای استان بر پرهیز از بروکراسیهای اداری
پس از نتیجه انتخابات فرانسه، دارایی ثروتمندان اروپا افزایش یافت.

تاکید مدیر کل فنی حرفه ای استان بر پرهیز از بروکراسیهای اداری