پیام تشکر باشگاه اینتر از هواداران ایرانی‌اش

تاکید سیدحسن خمینی بر توجه کردن به یاران روزهای غربت و سختی امام (ره)
باشگاه اینترمیلان ایتالیا از هوداران ایرانی خود تشکر کرد.

تاکید سیدحسن خمینی بر توجه کردن به یاران روزهای غربت و سختی امام (ره)