هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

تازه‌ترین اظهارنظر درباره قاچاق خاک
کیفیت هوای اصفهان امروز برای سومین رزو متوالی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

تازه‌ترین اظهارنظر درباره قاچاق خاک