کشتی باربری ایران در آب‌های کویت غرق شد

تاریخ دربی تغییر کرد
مهر نوشت: یک کشتی باربری ایران با ۶ خدمه در آب های کویت غرق شد.

تاریخ دربی تغییر کرد