ترامپ چه بلایی سر مجسمه آزادی آورد؟

بی‌شرمی از نوع انگلیسی /چگونه فتنه علیه نظام پدید می‌آید؟
پالیتیکال کارتونز این کارتون را با عنوان «مشی ترامپ» منتشر کرد.

بی‌شرمی از نوع انگلیسی /چگونه فتنه علیه نظام پدید می‌آید؟