بنیامین بهادری: گلزار لیاقت خود را در سینما ثابت کرده است

بیچاره خانم مرکل!
بنیامین بهادری معتقد است: «وقتی یک بازی را تازه یاد می‌گیرید، بهتر است پشت دست دیگران بنشینید.حقیقتا دلم می‌خواست پشت دست گلزار بنشینم. چون او استانداردهای مناسب برای این کار را داشت.»

بیچاره خانم مرکل!