داروخانه های ورشکسته دربه در به دنبال پول خود

بیشاپور جهانی که نشد هیچ؛ حریمش هم شکست!
«خبرجنوب» نوشت: عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمان های بیمه گر را مشکل فعلی داروخانه ها دانست.

بیشاپور جهانی که نشد هیچ؛ حریمش هم شکست!