حمایت سلطان جاده های آسیا از روحانی

بیانیه جامعه ورزش استان زنجان در حمایت از روحانی
مهدی سهرابی ملی پوش زنجانی دوچرخه سواری ایران معروف سلطان جاده های آسیا حمایت خود را از کاندیتاوری دکتر حسن روحانی اعلام کرد.

بیانیه جامعه ورزش استان زنجان در حمایت از روحانی