فیلم | تولید کاغذ از سنگ در یکی از کارخانه‌های یزد

به نام اوپک به کام دیگران
کاغذ به طور معمول از چوب درخت تهیه می شود اما یکی از کارخانه های یزد، اقدام به تولید کاغذ از سنگ می کند. کاغذی منحصر به فرد با ویژگی های خاص و دوستدار محیط زیست. در ویدئوی زیر گزارشی از تهیه این نوع کاغذ را مشاهده می کنید.

به نام اوپک به کام دیگران