«پنجره عقبی» آلفرد هیچکاک در بازار کتاب

بهینه‌سازی و صرفه‌جویی سوخت اولویت راه‌آهن
فیلمنامه «پنجره عقبی» که آلفرد هیچکاک یک فیلم خود را بر اساس آن ساخته است، با ترجمه‌ شاهپور عظیمی منتشر شد.

بهینه‌سازی و صرفه‌جویی سوخت اولویت راه‌آهن